დასახელება:  აფხაზეთში დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივის შესახებ

ხანგრძლივობა:  30 სექტემბერი 2018 - 31 მარტი 2019

ბიუჯეტი:  $35,095

დონორი:  U.S. Embassy

პროექტის მიზანია აფხაზური მხარის დეტალური ინფორმირება იურიდიული და ტექნიკური ასპექტების შესახებინიციატივაში მონაწილეობის შემთხვევაში. C ჰეპატიტის პროგრამაზე წვდომის ორმხრივად მისაღები გზების განხილვააფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის.