დასახელება:  ასწავლე მაცნეს, ნაწილი 2.

ხანგრძლივობა:  12 თვე (15 მაისი 2017 – 15 მაისი 2018)

ბიუჯეტი:  98,379 EUR

დონორი:  ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

პროექტის მიზანია უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასევე დისკრიმინაციისა და

სტიგმატიზაციასთან ბრძოლის მიზნით რელიგიური ლიდერების შესაძლებლობების

გაძლიერება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და შესაბამისი საერთაშორისო

ინსტიტუტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.